Download Avira Phantom VPN Pro 2.28 Crack Full miễn phí mới nhất

Avira là hãng bảo mật cực kỳ nổi tiếng trên thế giới với các phần mềm diệt virus Avira, các phần mềm tăng tốc hệ thống như System Speedup, Registry Cleaner… Không chỉ vậy vừa qua hãng còn tung ra phần mềm VPN của riêng mình có tên Avira Phantom VPN. Mời bạn đọc tải về Avira Phantom VPN Pro 2.28 Crack Full miễn phí mới nhất theo link bên dưới.

Avira Phantom VPN Pro Full Key

Bằng việc sử dụng công nghệ bảo mật tiên tiến kèm theo đó là công nghệ mã hóa AES 256-bit, Avira Phantom VPN sẽ đảm bảo kết nối internet của bạn được mã hóa mạnh mẽ mà không ai có thể can thiệp được. Đường truyền Internet của bạn sẽ được bảo mật tuyệt đối khi sử dụng công cụ này của hãng.

Với các máy chủ được đặt tại nhiều quốc gia bao gồm:  Austria, Canada, Czech Republic, France, Germany, Netherland, Poland, Romania, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, USA. Avira Phantom VPN còn giúp bạn Fake IP nhanh chóng, truy cập các trang web bị giới hạn tại quốc gia như Facebook tại Việt Nam chả hạn.

Các tính năng chính của Avira Phantom VPN

  • Bảo mật trực tuyến khi truy cập Web:  Avira Phantom VPN giúp mã hóa kết nối của bạn. Vì vậy bạn có thể an tâm đăng nhập mật khẩu tại các trang web khi sử dụng Wifi công cộng – nơi mà rất dễ bị mất mật khẩu.
  • Bảo vệ bạn khỏi bên thứ 3 theo dõi: các dịch vụ VPN sẽ giúp bạn không bị bên thứ 3 theo dõi và đánh cắp thông tin của bạn.
  • Truy cập các trang web bị hạn chế: Với rất nhiều sever đặt tại các quốc gia khác nhau, phần mềm sẽ giúp bạn Fake IP nhanh chóng tới Ip các quốc gia đó.
  • Hỗ trợ đa nền tảng: Avira Phantom VPN hỗ trợ hầu hết các phiên bản hệ điều hành Windows từ Windows 7, Windows 8.1 cho tới  Windows 10 mới nhất. Ngoài ra người dùng Android cũng được tải về sử dụng.
  • Xóa nhật ký truy cập: Phần mềm không theo dõi bất kỳ lịch sử truy cập Internet nào của bạn.

Tải về miễn phí Avira Phantom VPN Pro 2.28 Full Crack

Hiện tại Avira Phantom VPN có 2 phiên bản. 1 phiên bản miễn phí bạn sẽ có 500MB dữ liệu/ tháng. Nếu bạn muốn không giới hạn thì phải trả 55USD/năm để sử dụng bản Pro. Tại boxphanmem.com bạn sẽ được tải về miễn phí phiên bản Pro của phần mềm này để sử dụng. Hãy tải về theo đường link bên dưới và kích hoạt ngay nhé.

Tải về:

Link Mshare

Link 4File

Sau khi tải về, bạn hãy cài đặt và active theo file hướng dẫn đi kèm nhé.

Kết luận: Với phiên bản Pro bạn sẽ được sử dụng không giới hạn lưu lượng Internet nên có thể thỏa thích Fake IP và truy cập web phải không nào? Hơn thế nữa Avira Phantom VPN Pro 2.28còn là sản phẩm của hãng phần mềm diệt virus hàng đầu trên thê giới nên bạn hoàn toàn có thể an tâm sử dụng để bảo vệ kết nối internet của mình. Chúc bạn thành công!

guest
8 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
trung
trung
1 năm trước

không thấy có file hướng dẫn đính kèm

dunghoanganh
dunghoanganh
3 Năm trước

admin cho xem hướng dẫn kick hoạt cài vì ko thấy hướng dẫn ở file

dung daik
dung daik
Reply to  Admin
3 Năm trước

***********************************************
In the file C:WindowsSystem32drivers etchosts do not prescribe anything!
If you have already written 0.0.0.0 install.avira-update.com, delete the line and restart the computer.
Run Launcher on behalf of the ADMINISTRATOR!
If you install a new version of Avira Phantom VPN over the old one – DELETE file A00 in the program folder!
***********************************************
1. Uninstall the Avira Phantom VPN from the computer if it was installed.
2. Install the program Avira Phantom VPN v2.8.4
3. File Launcher Avira Phantom VPN.exe copy to the folder with the installed program along the path:
– for Win x64 C: Program Files (x86) Avira VPN
– for Win x86 C: Program Files Avira VPN
4. Run the program with Launcher Avira Phantom VPN.exe (for convenience, throw a shortcut on the desktop launcher).
5. The first launch is sure to patch the program, otherwise there will be only 500 mb for use!

If you installed a new version of Avira Phantom VPN or the crack does not work, delete the file A00 in the program folder.
You can open A00 file in Notepad and read it 🙂

***********************************************
 ôàéëå C:WindowsSystem32driversetchosts íè÷åãî íå ïðîïèñûâàòü!
Åñëè óæå ïðîïèñàëè 0.0.0.0 install.avira-update.com, óäàëèòü ñòðîêó è ïåðåçàãðóçèòü êîìï.
Çàïóñêàòü ëàóí÷åð îò èìåíè ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÀ!
Åñëè óñòàíàâëèâàåòå íîâóþ âåðñèþ Avira Phantom VPN ïîâåðõ ñòàðîé – ÓÄÀËÈÒÜ ôàéë A00 â ïàïêå ïðîãðàììû!
***********************************************
1. Óäàëèòü Avira Phantom VPN ñ êîìïüþòåðà, åñëè áûëà óñòàíîâëåíà.
2. Óñòàíîâèòü ïðîãðàììó Avira Phantom VPN v2.8.4
3. Ôàéë Launcher Avira Phantom VPN.exe ñêîïèðîâàòü â ïàïêó ñ óñòàíîâëåííîé ïðîãðàììîé ïî ïóòè:
– äëÿ Win x64 C:Program Files (x86)AviraVPN
– äëÿ Win x86 C:Program FilesAviraVPN
4. Çàïóñêàòü ïðîãðàììó ñ Launcher Avira Phantom VPN.exe (äëÿ óäîáñòâà âûêèíóòü íà ðàáî÷èé ñòîë ÿðëûê îò ëàóí÷åðà).
5. Ïåðâûé çàïóñê îáÿçàòåëüíî ïðîïàò÷èòü ïðîãó, èíà÷å áóäåò òîëüêî 500 ìá äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ!

Åñëè âû óñòàíîâèëè íîâóþ âåðñèþ Avira Phantom VPN èëè ñëåòåë êðÿê, â ïàïêå ñ ïðîãðàììîé óäàëèòü ôàéë A00
Ìîæåòå îòêðûòü ôàéë A00 â Áëîêíîòå è ïî÷èòàòü 🙂

Community of people from Ru-board

dung daik
dung daik
Reply to  Admin
3 Năm trước

admin doc ho kai cha hiu j

dunghoanganh
dunghoanganh
3 Năm trước

admin xem lai link chet

dunghoanganh
dunghoanganh
Reply to  Admin
3 Năm trước

sao ko thay huong dan kich hoat pro vay

8
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x